CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CABAS

Hotline: 0944 688 777

Văn bản pháp luật

Đăng lúc: 1 Tháng Mười Một, 2016
Số Hiệu Ban Hành Ngày Ban Hành Trích Yếu Download
Luật số: 01/2016/QH14 17/11/2016 Luật đấu giá tài sản Luật đấu giá tài sản
NĐ 62/2017/NĐ-CP 16/5/2017 Nghị định hướng dẫn về Luật đấu giá tài sản NĐ 62/2017/NĐ-CP
NĐ 61/2017/NĐ-CP 16/5/2017 Nghị định quy định chi tiết về việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn NĐ 61/2017/NĐ-CP
TT 89/2015/TT-BTC 11/06/2015 Thông tư về việc hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia của Bộ Tài Chính ban hành TT 89/2015/TT-BTC
TT 48/2017/TT-BTC 15/5/2017 Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản TT 48_2017/TT-BTC
TT 45/2017/TT-BTC 12/5/2017 Thông tư quy định khung thù lao đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá tài sản TT 45/2017/TT-BTC
TT 173/2013/TT-BTC 20/11/2013 Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý. xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính do Bộ Tài Chính ban hành TT 173/2013/TT-BTC
TT 14/2018/TT-BTC 16/10/2018 Thông tư ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên TT 14/2018/TT-BTP

Các tin khác

Quy che
Phone
024 32008164
0944 688 777

Đối Tác