Thủ Tục Đăng Ký Bán Đấu Giá tại CABAS

31.10.2016
1. Các loại tài sản tham gia bán đấu giá
Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS tổ chức bán đấu giá tài sản đối với các loại tài sản là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, gồm:
 • Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thông qua hình thức đấu giá;
 • Tài sản để thi hành án theo quy định của Pháp luật về thi hành án;
 • Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 • Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;
 • Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Người có tài sản đấu giá:

 • Chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản.
 • Người có trách nhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá là cơ quan quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý sử dụng hoặc chủ trì xử lý tài sản nhà nước.
 • Ngân hàng, tổ chức tín dụng đối với tài sản bảo đảm.
 • Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự, cá nhân, tổ chức khác có thẩm quyền xử lý tài sản của người khác thông qua bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về người có tài sản bán đấu giá.
3.Hồ sơ người có tài sản bán đấu giá cần cung cấp cho CABAS
Tùy theo loại tài sản mà người có tài sản gửi bán đấu giá cần cung cấp các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

3.1. Tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có yêu cầu bán đấu giá:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá;
 • Văn bản, Quyết định thanh lý tài sản bằng bán đấu giá (nếu là tổ chức);
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
 • Văn bản ủy quyền hợp pháp cho người đại diện đứng bán tài sản;
 • Các loại giấy tờ khác có liên quan đến tài sản và việc bán tài sản (nếu có).

3.2.Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

 • Quyết định tịch thu của người có thẩm quyền ký theo quy định pháp luật;
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
 • Văn bản, hồ sơ giám định tài sản (nếu tài sản buộc phải giám định);
 • Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản (nếu có).

3.3. Tài sản Nhà nước được bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước:

 • Quyết định hoặc văn bản phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tài sản bằng bán đấu giá;
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
 •  Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản (nếu có).

3.4. Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự:

 • Bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án;
 • Quyết định, biên bản kê biên tài sản để thi hành án;
 • Văn bản, Chứng thư thẩm định giá tài sản bán đấu giá;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá;
 • Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản.

3.5. Tài sản cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm:

 • Bản sao Hợp đồng tín dụng; văn bản thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản;
 • Văn bản thỏa thuận giá khởi điểm tài sản; giao quyền bán đấu giá tài sản và các thỏa thuận khác;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá;
 • Các loại giấy tờ hợp lệ khác có liên quan đến tài sản.

3.6. Tài sản do Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định pháp luật; vật chứng vụ án:

 • Bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Quyết định xử lý vật chứng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
 • Văn bản, hồ sơ giám định tài sản, vật chứng (nếu có);
 • Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản (nếu có).

3.7. Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam:

 • Vận đơn hàng hóa; tờ khai nhập khẩu;
 • Văn bản, quyết định của người có thẩm quyền bán tài sản lưu giữ;
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản;
 • Các giấy tờ có liên quan đến tài sản.
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Lịch đấu giá

Tin tiếp: Thủ Tục Đăng Ký Mua Đấu Giá