Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý. xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính do Bộ Tài Chính ban hành số TT 173/2013/TT-BTC ban hành ngày

11.05.2020
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Thông tư quy định khung thù lao đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu...

Tin tiếp: Thông tư ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên số TT 14/2018/TT-BTC...