Thông tư về việc hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia của Bộ Tài Chính ban hành số TT 89/2015/TT-BTC ban hành ngày 11/06/2015

11.05.2020
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Nghị định quy định chi tiết về việc thẩm định giá khởi điểm của...

Tin tiếp: Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản...