Thông tư quy định khung thù lao đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá tài sản số TT 45/2017/TT-BTC ban hành ngày 12/5/2017

11.05.2020
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản...

Tin tiếp: Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý....