Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản số TT 48/2017/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2017

11.05.2020
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Thông tư về việc hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia...

Tin tiếp: Thông tư quy định khung thù lao đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu...