Thông tư ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên số TT 14/2018/TT-BTC ban hành ngày Thông tư ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

11.05.2020
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý....