Nghị định hướng dẫn về Luật đấu giá tài sản số NĐ 62/2017/NĐ-CP ban hành ngày 16/5/2017

11.05.2020
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016

Tin tiếp: Nghị định quy định chi tiết về việc thẩm định giá khởi điểm của...