Văn bản pháp luật

Danh mục

Số Hiệu Ban Hành Ngày Ban Hành Trích Yếu Download
Luật số: 01/2016/QH14 17/11/2016  Luật đấu giá tài sản Luật đấu giá tài sản
NĐ 62/2017/NĐ-CP 16/5/2017  Nghị định hướng dẫn về Luật đấu giá tài sản NĐ 62/2017/NĐ-CP
NĐ 61/2017/NĐ-CP 16/5/2017  Nghị định quy định chi tiết về việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn NĐ 61/2017/NĐ-CP
TT 89/2015/TT-BTC 11/06/2015  Thông tư về việc hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia của Bộ Tài Chính ban hành TT 89/2015/TT-BTC
TT 48/2017/TT-BTC 15/5/2017  Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản TT 48_2017/TT-BTC
TT 45/2017/TT-BTC 12/5/2017  Thông tư quy định khung thù lao đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá tài sản TT 45/2017/TT-BTC
TT 173/2013/TT-BTC 20/11/2013  Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý. xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính do Bộ Tài Chính ban hành TT 173/2013/TT-BTC
TT 14/2018/TT-BTC 16/10/2018  Thông tư ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên TT 14/2018/TT-BTP

 

Liên Hệ