Biểu mẫu

Danh mục

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá

Mẫu đơn đăng ký mua tài sản đấu giá

(mẫu đơn áp dụng cho hồ sơ đấu giá tài sản của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU THAM GIA GIÁ TÀI SẢN

—————

 

Kính gửi: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CABAS

 

Tên tổ chức/tên cá nhân:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú đối với cá nhân/Địa chỉ trụ sở đối với tổ chức): …………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cá nhân; MSDN/GCN ĐKHĐ/Giấy phép thành lập đối với tổ chức):…………………………………………..Cấp ngày:…………………………………………………………………….

Nơi cấp……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………… Email: ……………………………………

Tài sản dự định đăng ký mua: ……………………………………………………Ngày đấu giá:……………

Tiền đặt trước: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Thời điểm nộp tiền đặt trước: …………/…………./………….

Tôi xin cam kết:

  1. Đã xem tài sản, nghiên cứu hồ sơ, đã xem Thông báo niêm yết, Quy chế cuộc đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS và tự nguyện đăng ký mua tài sản mà Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS đã thông báo.
  2. Chấp nhận tham gia đấu gia theo hình thức đấu giá mà công ty lựa chọn cho phiên đấu giá.
  3. Khi tham gia đấu giá tôi cam kết thực hiện đúng quy chế bán đấu giá mà Công ty đã ban hành và các quy định của pháp luật liên quan đến bán đấu giá tài sản.
  4. Đã được thông báo về thời gian tổ chức đấu giá vào lúc: ..…h…… phút ngày .…/…./20…..
  5. Trong trường hợp khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng sau đó xin rút thì phải báo cho công ty trước một ngày phiên đấu giá được diễn ra. Và mất khoản tiền đặt trước khi không tham gia phiên đấu giá mà không có lý do chính đáng.
  6. Cam kết đủ năng lực để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất sau khi mua tài sản đấu giá.

………………., ngày….…..tháng……….năm 20…

                                                                                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn đề nghị bán tài sản

mau-dang-ky-ban-tai-san-5.doc-5

 

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Liên Hệ