Biểu mẫu

Danh mục

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá

Mẫu đơn đề nghị bán tài sản

mau-dang-ky-ban-tai-san-5.doc-5

 

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU THAM GIA GIÁ TÀI SẢN

—————

 

Kính gửi: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CABAS

 

Tôi tên:……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………….

CMDN số:……………………… Cấp ngày:………………………..Nơi cấp…………………………………….

Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………… Email: …………………………..

Tôi xin đăng kí và nộp phí tham gia đấu giá là ………………… (……..) và tiền đặt trước tham gia đấu giá  …………… (………….) mà Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS thông báo.

Tài sản dự đinh đăng ký mua: …………….Ngày đấu giá:……………

Tôi xin cam kết:

1.                  Đã xem tài sản, nghiên cứu hồ sơ, đã xem quy chế đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS và tự nguyện đăng ký mua tài sản mà Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS đã thông báo.

2.                  Chấp nhận tham gia đấu gia theo hình thức đấu giá mà công ty lựa chọn cho phiên đấu gía

3.                  Khi tham gia đấu giá tôi cam kết thực hiện đúng quy chế bán đấu giá mà Công ty đã ban hành và các quy định của pháp luật liên quan đến bán đấu giá tài sản.

4.                  Đã được thông báo thời gian tham gia đấu giá vào lúc: …h… phút ngày .…/…./20..

5.                  Trong trường hợp khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng sau đó xin rút thì phải báo cho công ty trước một ngày phiên đấu giá được diễn ra. Và mất khoản tiền đặt trước khi không tham gia phiên đấu giá mà không có lý do chính đáng.

.…., ngày……tháng……….năm 20…

                                                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Liên Hệ