Đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo GCN QSDĐ số: CK 895099 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình của Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tại Cụm công nghiệp Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

07.06.2022
Chia sẻ: Facebook

Tin trước:

Tin tiếp: Đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo GCN QSDĐ số: CK...