Bán đấu giá tài sản là 49 con bò loại thải, thanh lý của Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương

26.09.2015
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với...

Tin tiếp: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất...