Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

02.06.2014
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

————–

Số:……/2014/TB- INCIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT

(Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

 

 

 1. Nội dung thông báo niêm yết

1.1.      Tổ chức bán đấu giá tài sản

 • CÔNG  TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP
 • Địa chỉ: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.3762.1592                           Fax: 04.3762.4265
 • Email: incip@daugiataisan.org                  Website: www.daugiataisan.org

1.2.      Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản

 • Thời gian bán đấu giá: Ngày 03/7/2014
 • Địa điểm bán đấu giá: tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá INCIP.

1.3.      Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá

1.3.1.  Bất động sản thứ nhất

 • Bất động sản có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 333023, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: 00011 do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 23/3/2010.
 • Đặc điểm cụ thể của Bất động sản:
  • Thửa đất số: 296.
  • Tờ bản đồ số:  3
  • Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
  • Diện tích: 330 m2 (bằng chữ: Ba trăm ba mươi mét vuông)
  • Hình thức sử dụng:
   • Riêng: 330 m2
   • Chung: Không
  • Mục đích sử dụng:
   • Đất ở tại nông thôn: 200 m2;
   • Đất trồng cây lâu năm khác: 130 m2
  • Thời hạn sử dụng:
   • Đất ở nông thôn: lâu dài;
   • Đất trồng cây lâu năm khác: Tháng 5/2058
  • Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

1.3.2.  Bất động sản thứ hai

 • Bất động sản có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 109253, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 3186 do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 22/10/2008.
 • Đặc điểm cụ thể của Bất động sản:
  • Thửa đất số: 289A
  • Tờ bản đồ số:  03
  • Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
  • Diện tích: 86 m2 (bằng chữ: Tám mươi sáu mét vuông)
  • Hình thức sử dụng:
   • Riêng: 86 m2
   • Chung: Không
  • Mục đích sử dụng: đất ở
  • Thời hạn sử dụng: lâu dài
  • Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

1.3.3.  Bất động sản thứ ba

 • Bất động sản có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 843934, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: 00557 do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 15/10/2010.
 • Đặc điểm cụ thể của Bất động sản:
  • Thửa đất số: 561A
  • Tờ bản đồ số:  03
  • Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
  • Diện tích: 189 m2 (bằng chữ: Một trăm tám mươi chín mét vuông)
  • Hình thức sử dụng:
   • Riêng: 189 m2
   • Chung: Không
  • Mục đích sử dụng:
   • Đất ở tại nông thôn: 139 m2;
   • Đất trồng cây lâu năm khác: 50 m2
  • Thời hạn sử dụng:
   • Đất ở nông thôn: lâu dài;
   • Đất trồng cây lâu năm khác: Đến tháng 5/2058
  • Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

1.3.4.  Bất động sản thứ tư

 • Bất động sản có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 366617, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: 00358 do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 30/6/2010.
 •  Đặc điểm cụ thể của Bất động sản:
  • Thửa đất số: 290
  • Tờ bản đồ số:  03
  • Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
  • Diện tích: 323 m2 (bằng chữ: Ba trăm hai mươi ba mét vuông)
  • Hình thức sử dụng:
   • Riêng: 323 m2
   • Chung: Không
  • Mục đích sử dụng:
   • Đất ở tại nông thôn: 300 m2;
   • Đất trồng cây lâu năm khác: 23 m2
  • Thời hạn sử dụng:
  • Đất ở nông thôn: lâu dài;
  • Đất trồng cây lâu năm khác: Đến tháng 10/2043
  • Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

1.4.      Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

4.1.     Bất động sản thứ nhất bán với giá khởi điểm là 1.249.500.000 đ (Một tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).

4.2.     Bất động sản thứ hai bán với giá khởi điểm là 1.036.350.000 đ (Một tỷ không trăm ba mươi sáu triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

4.3.     Bất động sản thứ ba bán với giá khởi điểm là 1.157.100.000 đ (Một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng).

4.4.     Bất động sản thứ tư bán với giá khởi điểm là 1.675.800.000 đ (Một tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng).

1.5.      Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá

 • Địa điểm: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
 • Thời hạn: từ ngày 02/6/2014 đến hết ngày 02/7/2014

1.6.      Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá:                    

 • Địa điểm: tại trụ sở công ty hoặc đăng ký tại Website: www.daugiataisan.org.
 • Thời hạn: từ ngày 02/6/2014 đến hết ngày 02/7/2014

1.7.      Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán đấu giá:

Tài sản đem bán đấu giá hiện đứng tên ông Trần Đình Toan và vợ là bà Phạm Thị Thu Thủy.

 1. Thời gian niêm yết

Từ ngày 02/6/2014 đến hết ngày 02/7/2014

 1. Sau thời gian niêm yết nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:– Như Kg;

-Lưu VP.

 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Vũ Văn Thiệu

Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Tổ 4 phường Thạch Bàn, quận Long...

Tin tiếp: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện...